PHYSICS IS ALL AROUND

การแข่งขันดาราศาสตร์ระดับประเทศ
สาขาวิชาฟิสิกส์จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ nana tec
นักเรียนของโรงเรียนคว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ
สาขาวิชาฟิสิกส์จัดสอบเข้าค่าย สอวน. ค่ายที่ 1
สาขาวิชาฟิสิกส์นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่หอดูดาวภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา
ยินดีกับ อ.นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ที่ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ
ผู้แทนแข่งขัน IOAA ณ ประเทศโรมาเนีย
ครูสาขาวิชาฟิสิกส์นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่ CERN
ครูสาขาวิชาฟิสิกส์นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่ CERN

Leave a Comment